Презентация, доклад Основні закономірності термодинаміки. Термостатика та термодинаміка. Лекція 1


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Основні закономірності термодинаміки. Термостатика та термодинаміка. Лекція 1. Презентация на заданную тему содержит 20 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Основні закономірності термодинаміки. Термостатика та термодинаміка. Лекція 1
Нерівноважна термодинаміка та хімічна кінетика  
 Лекція 1_ вступна
 
Перший закон термодинаміки  
 Зміна внутрішньої енергії закритої системи, якаДругий закон термодинаміки
 Для системи із сталою температурою існує певна функціяТеорема Нернста, відома також під назвою третій закон термодинаміки, стверджує, щоНульовий закон термодинаміки — теорема, яка формулюється таким чином: якщо двіОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ
 Термодинаміка історично виникла як вченняОдним із основних понять хімічної термодинаміки є поняття термодинамічної системи. СистемоюСтан термодинамічної системи, яка складається з чистої речовини і перебуває вНайважливішою характеристикою термодинамічної системи є її внутрішня енергія U, яка являєЕнергія, яка передається одним тілом іншому при їх взаємодії, яка залежитьПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ.  ТЕПЛОЄМНІСТЬ
 Перший закон термодинаміки являє собою постулат,Для випадку, коли єдиним видом роботи, яку здійснює система, є роботаПри Р=const та Н=U+PV, або U=H–PV, знаходимо dU=dH–PdV і підставляємо цеРОЗРАХУНОК ТЕПЛОТИ І РОБОТИ В ОСНОВНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 
 1) Ізотермічний3) Ізобаричний процес (Р = const). У цьому випадку АР =Але із рівняння Менделєєва-КлапейронаСлайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Нерівноважна термодинаміка та хімічна кінетика Лекція 1_ вступна Основні закономірності термодинаміки. Термостатика та термодинаміка.


Слайд 2
Описание слайда:
Перший закон термодинаміки Зміна внутрішньої енергії закритої системи, яка відбувається в рівноважному процесі переходу системи із стану 1 в стан 2, дорівнює сумі роботи, зробленої над системою зовнішніми силами, і кількості теплоти, наданої системі: ΔU = A' + Q. Робота здійснена системою над зовнішніми тілами в процесі 1->2 (Назвемо її просто А) A=-A', тоді закон приймає вигляд: Кількість теплоти, що надається системі, витрачається на зміну внутрішньої енергії системи і на здійснення системою роботи проти зовнішніх сил. Для елементарної кількості теплоти δQ; елементарної роботи δA і малої зміни dU внутрішньої енергії перший закон термодинаміки має вигляд:

Слайд 3
Описание слайда:
Другий закон термодинаміки Для системи із сталою температурою існує певна функція стану S — ентропія, яка визначається таким чином, що 1. Адіабатичний перехід із рівноважного стану A в рівноважний стан B можливий лише тоді, коли . 2. Приріст ентропії у квазістаціонарному процесі дорівнює , де T — температура.

Слайд 4
Описание слайда:
Теорема Нернста, відома також під назвою третій закон термодинаміки, стверджує, що ентропія прямує до нуля при абсолютному нулі температури. Теорема Нернста, відома також під назвою третій закон термодинаміки, стверджує, що ентропія прямує до нуля при абсолютному нулі температури.

Слайд 5
Описание слайда:
Нульовий закон термодинаміки — теорема, яка формулюється таким чином: якщо дві системи перебувають у стані теплової рівноваги з третьою системою, то вони перебувають у стані теплової рівноваги і між собою. Очевидно, що стан теплової рівноваги є ніщо інше, як рівність температур. Нульовий закон термодинаміки — теорема, яка формулюється таким чином: якщо дві системи перебувають у стані теплової рівноваги з третьою системою, то вони перебувають у стані теплової рівноваги і між собою. Очевидно, що стан теплової рівноваги є ніщо інше, як рівність температур. Нульовий початок термодинаміки був так названий за пропозицією англійського фізика Р. Фавлера (1889–1944).

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ Термодинаміка історично виникла як вчення про теплові машини. У подальшому, коли з’ясувалося, що її основні положення мають принципове значення, термодинаміка сформувалася в окрему фундаментальну наукову дисципліну, яка вивчає взаємні перетворення теплоти, роботи і різних видів енергії. Термодинаміка базується на експериментально встановлених законах – принципах термодинаміки. Хімічна термодинаміка застосовує положення та закони загальної термодинаміки для вивчення хімічних явищ. Сьогодні застосування термодинамічних методів для дослідження хімічних реакцій допомагає виявити реакції у системі, що розглядається, при заданих температурі, тиску та концентраціях можуть проходити спонтанно (тобто без затрат роботи ззовні); яка межа спонтанного їх проходження і як належить змінювати ці умови, щоб процес проходив у потрібному напрямку та необхідної конверсії. На основі термодинамічних методів можна визначити також максимальну кількість роботи, яка може бути одержана від системи або мінімальну кількість роботи, яку необхідно затратити ззовні для здійснення процесу. Разом з тим термодинамічні методи дозволяють визначити теплові ефекти різних процесів. Все це має велике значення і для теоретичного дослідження, і для розв’язання задач прикладного характеру.

Слайд 8
Описание слайда:
Одним із основних понять хімічної термодинаміки є поняття термодинамічної системи. Системою називається тіло або група тіл, які взаємодіють енергетично, і фізично віддалені від тіл, що їх оточують. Тіла, які оточують термодинамічну систему, називаються зовнішнім або навколишнім середовищем. Одним із основних понять хімічної термодинаміки є поняття термодинамічної системи. Системою називається тіло або група тіл, які взаємодіють енергетично, і фізично віддалені від тіл, що їх оточують. Тіла, які оточують термодинамічну систему, називаються зовнішнім або навколишнім середовищем. Системи класифікують на ізольовані, закриті та відкриті. Ізольовані системи не обмінюються з навколишнім середовищем ані речовиною, ані енергією. Закрита система обмінюється з навколишнім середовищем тільки енергією. Відкрита система обмінюється з навколишнім середовищем і речовиною, і енергією. Гомогенною системою називається система, всередині якої немає поверхонь, що відокремлюють одні частини системи від інших (суміші газів). Гетерогенною системою називається система, яка складається з двох або декількох частин, різних за фізичними властивостями або за хімічним складом та відмежованих поверхнями розділу (лід та вода, рідина та її пара, дві рідини, які не змішуються). Фазою називається гомогенна частина гетерогенної системи, яка має однаковий склад, фізичні та хімічні властивості, відокремлена від інших частин поверхнею розділу, при переході через яку відбувається стрибкоподібне змінювання її властивостей. Фази бувають тверді, рідкі та газоподібні. Компонентом термодинамічної системи називають речовину, що входить до системи, яку можна видалити із системи і яка може існувати у вільному стані. Стан термодинамічної системи може визначатися сукупністю її фізичних та хімічних властивостей. Усі величини, які характеризують будь-яку властивість системи, що розглядається, називаються термодинамічними параметрами.

Слайд 9
Описание слайда:
Стан термодинамічної системи, яка складається з чистої речовини і перебуває в рівновазі, визначається параметрами Р, V, T. Зв'язок між цими параметрами за відсутності силових полів у загальному вигляді описується рівнянням f(P,V,T)=0. Це рівняння називається рівнянням стану. Для визначення стану термодинамічної системи за відсутністю будь-якої дії з боку навколишнього середовища достатньо задати два параметри. Третій параметр може визначатися з рівняння стану. Задані параметри називаються незалежними параметрами. Стан термодинамічної системи, яка складається з чистої речовини і перебуває в рівновазі, визначається параметрами Р, V, T. Зв'язок між цими параметрами за відсутності силових полів у загальному вигляді описується рівнянням f(P,V,T)=0. Це рівняння називається рівнянням стану. Для визначення стану термодинамічної системи за відсутністю будь-якої дії з боку навколишнього середовища достатньо задати два параметри. Третій параметр може визначатися з рівняння стану. Задані параметри називаються незалежними параметрами. Найпростішим рівнянням стану є рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона): PV=nRT, де Р – тиск, Т – температура, V - молярний об'єм, n – кількість молів ідеального газу, R – універсальна газова стала. Розраховуємо R. Відповідно до закону Авогадро 1 моль будь-якого газу при Т=273 К і Р0=101325 Па займає об'єм V=22,4·10-3 м3, тоді . Універсальна газова стала за фізичним змістом є роботою, яку здійснює один моль газу при нагріванні його на один градус при постійному тиску. У реальному газі при збільшенні його щільності, значному підвищенні тиску та зниженні температури параметри газу змінюються більш складним способом. Рівняння Ван-дер-Ваальса є найбільш простим, що якісно та правильно відбиває різницю між реальним і ідеальним газом:

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Найважливішою характеристикою термодинамічної системи є її внутрішня енергія U, яка являє собою суму енергій поступального, обертального та коливального руху молекул, потенційної енергії сил взаємодії між молекулами, енергії внутрішньо молекулярної, внутрішньо атомної, внутрішньо ядерної та інших видів енергії. Однак у поняття внутрішньої енергії не входять кінетична та потенційна енергія системи як єдине ціле. Найважливішою характеристикою термодинамічної системи є її внутрішня енергія U, яка являє собою суму енергій поступального, обертального та коливального руху молекул, потенційної енергії сил взаємодії між молекулами, енергії внутрішньо молекулярної, внутрішньо атомної, внутрішньо ядерної та інших видів енергії. Однак у поняття внутрішньої енергії не входять кінетична та потенційна енергія системи як єдине ціле. Внутрішня енергія є функцією стану системи. Це означає, що її зміна не залежить від шляху проходження процесу, а залежить лише від початкового та кінцевого станів системи, тобто Інша термодинамічна функція, яка так само є функцією стану системи і має велике значення, це ентальпія Н, яка пов'язана із внутрішньою енергією співвідношенням Н=U+PV. Слід відзначити, що абсолютні величини внутрішньої енергії і ентальпії систем не можуть бути знайдені, але для застосування хімічної термодинаміки під час вивчення хімічних явищ важливо знати тільки їх змінювання при переході системи з одного стану в інший. Очевидно, . Враховуючи рівняння Менделєєва-Клапейрона PV=nRT, при T=const одержуємо . ФОРМИ ОБМІНУ ЕНЕРГІЄЮ: ТЕПЛОТА ТА РОБОТА У хімічній термодинаміці розглядаються два основних способи обміну енергією між системою і навколишнім середовищем: обмін енергією у вигляді тепла і обмін енергією у вигляді роботи. Перший спосіб обміну енергією здійснюється при безпосередньому контакті тіл, які мають різну температуру. При цьому енергія передається від тіл з більшою температурою до тіл з меншою температурою.

Слайд 13
Описание слайда:
Енергія, яка передається одним тілом іншому при їх взаємодії, яка залежить тільки від температури цих тіл, і яка не пов'язана з перенесенням речовини, називається теплотою процесу. У термодинаміці прийнято енергію, одержану системою у формі теплоти, називати підведеною теплотою і мати за позитивну, а віддану – називати відведеною і мати за негативну. Енергія, яка передається одним тілом іншому при їх взаємодії, яка залежить тільки від температури цих тіл, і яка не пов'язана з перенесенням речовини, називається теплотою процесу. У термодинаміці прийнято енергію, одержану системою у формі теплоти, називати підведеною теплотою і мати за позитивну, а віддану – називати відведеною і мати за негативну. Другий спосіб обміну енергією обумовлений наявністю силових полів або зовнішнього тиску. При такому обміні термодинамічне тіло повинно рухатися в силовому полі або під дією зовнішнього тиску змінювати свій об'єм. Такий спосіб обміну енергією називається передачею енергії у вигляді роботи, а енергія, яка передається одним тілом іншому при їх взаємодії, яка не залежить від температури цих тіл і не пов'язана безпосередньо з перенесенням тепла від одного тіла до іншого, називається роботою процесу. Роботу прийнято мати за позитивну, якщо вона здійснюється системою щодо навколишнього середовища, і негативною, якщо її здійснює навколишнє середовище щодо системи. Робота визначається добутком шляху, який проходить система під дією будь-якої сили, на цю силу. Уявимо собі циліндр з рухомим поршнем площею s (рис.1.3). Поршень навантажений і утворює тиск р. Очевидно, що сила, яка діє на поршень, буде дорівнювати ps. Якщо поршень перемістився на елементарну відстань dh, то при цьому виконується елементарна робота а=psdh. Але sdh=dv, тому a=pdv. Остаточна робота визначається інтегруванням цього рівняння: де V1 і V2 - обєми, відповідні початковому та кінцевому станам.

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:
ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ТЕПЛОЄМНІСТЬ Перший закон термодинаміки являє собою постулат, який випливає з багатовікового досвіду людства. Існує декілька формулювань першого закону термодинаміки, які рівноцінні одне одному і випливають одне з одного. Перший закон термодинаміки безпосередньо повязаний з законом збереження енергії: в будь-якій ізольованій системі запас енергії залишається постійним. Звідси випливає закон еквівалентності різних форм енергії: різні форми енергії переходять одна в одну в суворо еквівалентній кількості. Перший закон термодинаміки можна записати так: вічний двигун першого роду неможливий, тобто неможливо побудувати машину, яка виконувала б механічну роботу, не витрачаючи на це відповідної кількості енергії. Як уже зазначалося, система може обмінюватися енергією з навколишнім середовищем у формі теплоти і роботи. Досвід показує, що зміна внутрішньої енергії системи дорівнює алгебраїчній сумі цих двох величин, тобто для нескінченно малих змінювань DU = Q - A. Знак “мінус” перед величиною роботи відповідає розглянутому правилу знаків. Вираз часто записують у вигляді Q = du + a. Ці обидва вирази є математичними формами першого закону термодинаміки, який можна сформулювати так: Теплота, яка поглинається системою витрачається на змінювання внутрішньої енергії та здійснення системою роботи.

Слайд 16
Описание слайда:
Для випадку, коли єдиним видом роботи, яку здійснює система, є робота розширення Для випадку, коли єдиним видом роботи, яку здійснює система, є робота розширення Q = dU + PdV. У термодинаміці важливе значення має властивість системи, яка одержала назву - теплоємність. Теплоємність – це кількість наданої системі теплоти віднесена до спостерігаємого при цьому підвищення температури. Розрізняють середню та істинну С теплоємності: Знайдемо зв'язок між ними Підставляючи значення Q у вираз для , отримаємо Теплоємність, як правило, розраховують або на 1 кг речовини (питома теплоємність), або – на 1 моль (молярна). У фізичній хімії використовують переважно молярні величини. Для газів істотне значення мають теплоємності при постійному об'ємі СV та при постійному тиску СР. При V = const Q = dU i

Слайд 17
Описание слайда:
При Р=const та Н=U+PV, або U=H–PV, знаходимо dU=dH–PdV і підставляємо це значення у формулу для першого закону термодинаміки. Отримуємо При Р=const та Н=U+PV, або U=H–PV, знаходимо dU=dH–PdV і підставляємо це значення у формулу для першого закону термодинаміки. Отримуємо Q = dH – PdV + PdV = dH. Отже,

Слайд 18
Описание слайда:
РОЗРАХУНОК ТЕПЛОТИ І РОБОТИ В ОСНОВНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 1) Ізотермічний процес (Т=const). При T=const dT=0 і dU=CVdT=0, тобто QT = AT = PdV. Отже, вся підведена теплота витрачається на виконання роботи:

Слайд 19
Описание слайда:
3) Ізобаричний процес (Р = const). У цьому випадку АР = PdV і з урахуванням рівняння Менделєєва-Клапейрона 3) Ізобаричний процес (Р = const). У цьому випадку АР = PdV і з урахуванням рівняння Менделєєва-Клапейрона

Слайд 20
Описание слайда:
Але із рівняння Менделєєва-Клапейрона і . Отже, Але із рівняння Менделєєва-Клапейрона і . Отже,


Скачать презентацию на тему Основні закономірності термодинаміки. Термостатика та термодинаміка. Лекція 1 можно ниже:

Похожие презентации