Презентация, доклад Загальні закономірності горіння газоповітряних систем


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Загальні закономірності горіння газоповітряних систем. Презентация на заданную тему содержит 21 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Загальні закономірності горіння газоповітряних систем
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
РОЗДІЛ ІІІ РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ Лекція ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГОРІННЯ ГАЗОПОВІТРЯНИХ СИСТЕМ.

Слайд 2
Описание слайда:
План лекції 1. Загальні закономірності горіння газових сумішей. 2. Закономірності поширення горіння в газових сумішах 2.1. Структура дефлаграційного фронту полум’я. 2.2. Поширення дефлаграційного горіння. 2.3. Перехід дефлаграції в детонацію.


Слайд 3
Описание слайда:
1. Загальні закономірності горіння газів Горіння газів завжди є гомогенним. Горіння газів може виникнути внаслідок самоспалахування або вимушеного запалювання. Горіння виникає, якщо концентрація ГР в суміші з окисником перевищує НКМПП н. Залежно від газодинамічного режиму натікання газів в зону горіння, горіння може бути ламінарним або турбулентним. Залежно від способу сумішоутворення, горіння газів може бути кінетичним (якщо гг лежить в межах від н до в) або дифузійним (якщо гг більше в). Залежно від механізму поширення горіння газів може бути дефлаграційним або детонаційним.

Слайд 4
Описание слайда:
Залежно від об'єму горючої суміші може виділятися різна кількість енергії, що зумовлює різний тиск продуктів згоряння. Залежно від тиску продуктів згоряння розрізняють види кінетичного горіння: Залежно від об'єму горючої суміші може виділятися різна кількість енергії, що зумовлює різний тиск продуктів згоряння. Залежно від тиску продуктів згоряння розрізняють види кінетичного горіння: Спалах – швидке згоряння газової суміші, яке відбувається в відкритому просторі й не супроводжується збільшенням тиску продуктів згоряння. Хлопок – швидке згоряння газової суміші, яке відбувається в закритому просторі, супроводжується незначним підвищення тиску, яке викликає лише звукові ефекти, але руйнування конструкцій при цьому не відбувається. Вибух – швидке згоряння газової суміші, яке супроводжується різким виділенням значної кількості енергії і утворенням стислих газів, здатних виконувати роботу.

Слайд 5
Описание слайда:
ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ ПРОДУКТІВ ВИБУХУ Горіння під час вибуху відбувається дуже швидко, і гази, які утворюються, не встигають розширитися, отже вважають Vгс = Vвиб. PгсVгс = nгсRTгс PвибVвиб = nпгRTвиб де Тгс, Ргс, Vгс - температура, тиск і об'єм початкової ГС, Твиб, Рвиб, Vвиб - температура, тиск і об'єм ПГ, nгс - число молів початкової горючої суміші, nпг - число молів продуктів горіння, R - універсальна газова стала.

Слайд 6
Описание слайда:
Визначення температури продуктів вибуху Перший закон термодинаміки: Н = U + PV; U = Н - PV; PV = nRT. Внутрішня енергія продуктів горіння за певної температури Т дорівнює: UТ = HTпг i nпг i) - RT nпг i, Енергія вибуху – це зміна внутрішньої енергії системи між кінцевим і початковим станом. Qвиб. = Uпг – Uгс Qвиб. = Qн + RTгс (nпг i – nгс) Температуру вибуху розраховують за формулою:

Слайд 7
Описание слайда:
Фактори, що впливають на тиск при вибуху Фактори, що впливають на тиск при вибуху 1) вид горючої речовини Qн  Тгор Рвиб  2) склад горючої суміші; φО2  Тгор Рвиб  φнг  Тгор Рвиб  φгр = φстм Tгор = mах Рвиб = mах 3) умови, в яких знаходиться горюча суміш T0  q(-)  Тгор Рвиб  Р 0 q(+)  Тгор Рвиб 

Слайд 8
Описание слайда:
2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ГОРІННЯ В ГАЗОВИХ СУМІШАХ Дефлаграційне горіння обумовлено передачею тепла, що виділилося в зоні горіння при хімічній реакції, теплопровідністю в сусідні шари газу, який ще не прореагував. При цьому відбувається нагрів газу до критичної температури та ініціювання швидкої хімічної реакції. Детонаційне горіння обумовлено швидким стисненням горючої речовини в ударній хвилі. Різке підвищення тиску в ударній хвилі забезпечує необхідне нагрівання речовини для того, щоб реакція окислення пішла зі значною швидкістю.

Слайд 9
Описание слайда:
2.1. Структура дефлаграційного фронту полум’я Фронт полум'я - об'єм системи, в якому відбуваються підготовчі процеси та протікає хімічна реакція взаємодії ГР з окисником, утворюються продукти горіння, виділяється теплота згоряння і температура підвищується від початкової до температури горіння. Нормальна швидкість поширення горіння uн - швидкість, з якою рухається фронт полум'я відносно нерухомого газового середовища по нормалі до поверхні фронту полум'я.

Слайд 10
Описание слайда:
Всередині ФП відбувається прогрівання горючої суміші та протікає хімічна реакція окислення, яка супроводжується виділенням тепла. Хімічна реакція усередині ФП протікає нерівномірно через різку залежність швидкості реакції від температури. Всередині ФП відбувається прогрівання горючої суміші та протікає хімічна реакція окислення, яка супроводжується виділенням тепла. Хімічна реакція усередині ФП протікає нерівномірно через різку залежність швидкості реакції від температури. ФП умовно поділяють на підготовчу зону (ПЗ) і зону реакції (ЗР).

Слайд 11
Описание слайда:
У підготовчій зоні відбувається найбільша зміна температури внаслідок передачі тепла із зони реакції теплопровідністю, відбувається підігрівання газу до критичної температури. Концентрація ГР зменшується за рахунок дифузії речовини в зону реакції. Швидкість реакції окислення невелика. У підготовчій зоні відбувається найбільша зміна температури внаслідок передачі тепла із зони реакції теплопровідністю, відбувається підігрівання газу до критичної температури. Концентрація ГР зменшується за рахунок дифузії речовини в зону реакції. Швидкість реакції окислення невелика. У зоні реакції протікає реакція горіння, виділяється основна частка енергії, яка передається в підготовчу зону. Температура збільшується до Тгор. Концентрація ГР зменшується за рахунок протікання реакції. Швидкість реакції окислення велика.

Слайд 12
Описание слайда:
Товщина фронту полум'я дорівнює сумі товщини підготовчої зони і зони реакції. Товщина фронту полум'я дорівнює сумі товщини підготовчої зони і зони реакції. фп = пз + зр фп  аt /uн Енергетичний баланс у фронті полум'я: - віддача тепла теплопровідністю - передача тепла конвекцією - тепловиділення хімічної реакції

Слайд 13
Описание слайда:
uн залежить від: uн залежить від: 1) виду горючої речовини; 2) складу горючої суміші; 3) умов, в яких знаходиться горюча суміш При збільшені молекулярної маси вуглеводнів концентраційні межі кривих швидкостей звужу-ються, а максимальна швидкість поширення полум'я знижується.  ρ ,   uн 1 – водень, 2 – ацетилен, 3 – етилен, 4 – пентан.

Слайд 14
Описание слайда:
Значення uн залежить тільки від концентрації компоненту, що знаходиться в нестачі. В міру наближення складу суміші до граничного складу, uн ніколи не досягає нульових значень. Значення uн залежить тільки від концентрації компоненту, що знаходиться в нестачі. В міру наближення складу суміші до граничного складу, uн ніколи не досягає нульових значень. φО2  uн  φнг  uн  φгр = φстм uн = mах Значення uн збільшується при підвищенні початко- вої температури вихідної горючої суміші.

Слайд 15
Описание слайда:
2.2. Поширення дефлаграційного горіння 2.2. Поширення дефлаграційного горіння ФП може бути нерухомим (стаціонарне полум'я) або рухомим (нестаціонарне полум'я). Стаціонарне полум'я встановлюється за умови, що швидкість руху горючої суміші дорівнює швидкості зустрічного переміщення ФП. Нестаціонарне полум'я виникає при горінні в нерухомій ГС або у випадку, коли швидкість руху горючого газу відрізняється від швидкості поширення горіння. vфп > wгс – проскок полум’я wгс >> vфп – зрив полум’я

Слайд 16
Описание слайда:
На швидкість поширення фронту полум’я vфп впливають: На швидкість поширення фронту полум’я vфп впливають: швидкість руху потоку горючої суміші wгс, нормальна швидкість поширення горіння, яка характерна для даної горючої речовини uн. Розширення гарячих ПГ, що утворилися, зумовлює додаткове зміщення поверхні горіння, тому vфп буде більшою, ніж нормальна швидкість горіння: vфп = uн , де  – коефіцієнт розширення, рівний Тгор/То.

Слайд 17
Описание слайда:
При викривленні ФП і збільшенні його поверхні збільшується об'єм газу, який згоряє. При цьому збільшується кількість тепла, що виділяється при горінні і передається у вихідну холодну суміш, отже vфп зростає. При викривленні ФП і збільшенні його поверхні збільшується об'єм газу, який згоряє. При цьому збільшується кількість тепла, що виділяється при горінні і передається у вихідну холодну суміш, отже vфп зростає. vфп = uн F/S, де F – поверхня фронту полум'я, S – площа поперечного перетину потоку. При турбулізації газового потоку поверхня фронту полум'я зростає, отже швидкість поширення горіння збільшується.

Слайд 18
Описание слайда:
2.3. Перехід дефлаграції в детонацію Детонація може виникнути у вибуховому середовищі у разі його попереднього стиснення досить сильною ударною хвилею, яка утворюється внаслідок горіння вибухових речовин або за певних газодинамічних умов внаслідок прискорення дефлаграційного фронту полум'я. Детонація – це вибух стиснутої горючої суміші. Ударне стиснення сильно нагріває газ (близько 1500-1700 К) і вибухове середовище, нагріте сильною ударною хвилею, самоспалахує. При цьому температура ПГ досягає 4000 – 6000°С, а період індукції скорочується до 10-5 - 10-7 с.

Слайд 19
Описание слайда:
При поширенні дефлаграційного ФП в кінетичній суміші, яка знаходиться в довгих трубах, відбувається витягування ФП. При поширенні дефлаграційного ФП в кінетичній суміші, яка знаходиться в довгих трубах, відбувається витягування ФП. Зі збільшенням площі ФП збільшується тепловиділення і швидкість поширення vфп. Газоподібні продукти горіння збільшуються в об'ємі і починають грати роль поршня: надлишковим тиском виштовхують холодну горючу суміш. Перед фронтом полум'я відбувається стиснення початкової газової суміші (підвищення тиску). Утворюється хвиля стиснення. Виникає турбулізація газового потоку, що, в свою чергу, знову збільшує поверхню зони горіння, а отже тепловиділення і швидкість поширення фронту полум'я.

Слайд 20
Описание слайда:
Нова хвиля стиснення поширюється по вже стиснутому і нагрітому попередньою хвилею газу з більшою швидкістю. На певній відстані більш швидка хвиля стиснення наздожене першу, вони зіллються, їхні амплітуди складуться, у результаті виникне нова більш потужна ударна хвиля, яка призводить до появи детонаційного горіння. Нова хвиля стиснення поширюється по вже стиснутому і нагрітому попередньою хвилею газу з більшою швидкістю. На певній відстані більш швидка хвиля стиснення наздожене першу, вони зіллються, їхні амплітуди складуться, у результаті виникне нова більш потужна ударна хвиля, яка призводить до появи детонаційного горіння. Потрібне для виникнення детонації прискорення горіння відбувається після проходження полум’ям певного шляху, тобто необхідний відповідний переддетонаційний розгін від точки запалювання. Чим сильніший початковий тиск, нормальна швидкість горіння, тим коротше переддетонаційна відстань.

Слайд 21
Описание слайда:
Завдання на самопідготовку: 1. Проробити літературу: Демидов, Шандиба, Щеглов- стор. 85-104, Демидов, Саушев- стор. 152-181 2. Підготуватися до практичного заняття і лабораторної роботи.


Скачать презентацию на тему Загальні закономірності горіння газоповітряних систем можно ниже:

Похожие презентации